Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaJOP-on01

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

 
De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- jongerenontmoetingsplek voor zover op de verbeelding aangegeven middels de functieaanduiding
  ‘jongerenontmoetingsplek’;
- nutsvoorzieningen;
- straatmeubilair en kunstwerken;
- groenvoorzieningen;
- verhardingen.

3.2 Bouwregels

 
Op of in de voor Maatschappelijk aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht die qua aard en omvang bij deze bestemming passen, met dien verstande dat:
 
3.2.1 Gebouwen  
a. op of in deze gronden uitsluitend gebouwen ten behoeve van een jongerenontmoetingsplek en/of nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen maximaal 4,00 meter mag bedragen;
c. de gronden binnen deze bestemming voor maximaal 10% mogen worden bebouwd.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  
a.  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3,00 meter bedragen, met uitzondering van lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 8,00 meter mag bedragen;
b.  overkappingen zijn toegestaan.