Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaJOP-on01

Artikel 1 Begrippen

 
Aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge dit bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
 
Aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
 
Ander bouwwerk:
een bouwwerk geen gebouw zijnde.
 
Bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
 
Bebouwingspercentage:
een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel c.q. bouwvlak, dat ten hoogste mag worden bebouwd.
 
Bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.
 
Bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0981.BPVaaJOP-on01.
 
Bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
 
Bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
 
Bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
 
Bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolgde de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
 
Bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel.
 
Bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond.
 
Gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
 
Jongerenontmoetingsplek (JOP):
een plaats in de openbare ruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen recreëren.
 
Nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.
 
Ondergeschikte bouwdelen:
bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten het gebouw uitsteken, zoals schoorstenen, windvanen en liftschachten.
 
Peil:
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst:de hoogte van die weg ter plaatse van de 
    hoofdtoegang;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
 
Plan:
het bestemmingsplan “Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals” van de gemeente Vaals.
    
Wabo:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.