Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaJOP-on01

Artikel 6 Algemene wijzigingsregels

 
6.1
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen voor zover het betreft de begrenzingen van de op de verbeelding aangegeven bestemming, met dien verstande, dat de oppervlakte van de te wijzigen aaneengesloten bestemming met niet meer dan 10% wordt gewijzigd, indien daardoor het door de raad van de gemeente vastgestelde beleid beter kan worden gerealiseerd, de aanliggende bestemmingen overeenkomstig worden gewijzigd en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
 
6.2
Bij het toepassen van de wijzigingsregels door Burgemeester en wethouders worden de algemene procedureregels in acht genomen zoals vermeld in artikel 7.