Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Jongerenontmoetingsplek (JOP) Vaals
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaJOP-on01

Artikel 5 Algemene afwijkingsregels

 
5.1
Burgemeester en wethouders kunnen, behoudens voorzover reeds op grond van enige andere bepaling in dit plan is afgeweken, met een omgevingsvergunning afwijken van de in artikel 3 genoemde maten, aantallen en percentages, mits de afwijking niet meer bedraagt dan 10% en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;