Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Von Clermontplein 60
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaClermontpl60-va02

Artikel 8 Overige regels

 
Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan.