Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Von Clermontplein 60
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaClermontpl60-va02

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

 
6.1 Gebruiksverbod
 
Het is verboden de in het plan begrepen gronden en opstallen te gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming. Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van opstallen voor een seksinrichting of escortbedrijf.
 
6.2 Afwijking gebruiksverbod
 
Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in dit artikel, 6.1, indien strikte toepassing ervan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.