Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Von Clermontplein 60
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaClermontpl60-va02

Artikel 4 Waarde - Beschermd dorpsgezicht

 
4.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor "Waarde – beschermd dorpsgezicht" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) (basisbestemming), mede bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, het stedenbouwkundig beeld, de architectonische verschijningsvorm en het karakter van het dorpsgezicht, voor zover die bepaald worden door:
 1. de architectonische waarden van de afzonderlijke gebouwen;
 2. de historisch bepaalde rangschikking en samenhang van de gebouwen;
 3. de landschappelijke inpassing van gebouwen.
4.2 Bouwregels
 
Op de voor "Waarde - Cultuurhistorie" aangewezen gronden geldt, aanvullend op de bepaling zoals die van toepassing zijn op basis van de andere aan de grond gegeven bestemmingen, voor gebouwen dat ze naar aard en omvang dienen te passen binnen het stedenbouwkundig beeld voor zover van cultuurhistorisch belang.
 
4.3 Nadere eisen
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd me het oog op het behoud en/of herstel van cultuurhistorische waarden, het stedenbouwkundig beeld dan wel een goede landschappelijke inpassing nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen en kapvormen van gebouwen.
 
4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of voor werkzaamheden
 
Het is verboden, op of in de voor "Waarde – Beschermd dorpsgezicht" aangewezen gronden zonder
of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
 1. Het veranderen van gebouwen en andere bouwwerken;
 2. Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, anders dan ten effectuering van een bouwvergunning;
 3. Het schilderen, wijzigen, aanbrengen en/of herstellen van gevels, goten, boeiboorden, ramen, deuren, luiken, sieronderdelen en/of dakbedekking, voor zover daarvoor geen bouwvergunning is vereist;
 4. Het pleisteren van gevels;
 5. Het aanbrengen van ondergrondse en/of bovengrondse constructies of apparatuur;
 6. Het aanleggen, verharden of wijzigen van wegen, paden, banen, en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 7. Het verlagen, afgraven, ophogen en egaliseren van bodem;
 8. Het aanbrengen van bovengrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing voor:
 1. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
 2. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 3. werken of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik;
 4. werken of werkzaamheden welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn, dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning kunnen worden uitgevoerd;
 5. voor het vellen of rooien bij wijze van verzorging van de aanwezige houtopstanden.