Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Von Clermontplein 60
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0981.BPVaaClermontpl60-va02

Artikel 3 Wonen

 
3.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, groenvoorziening, nutsvoorzieningen en voor parkeervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage";
 
3.2 Bouwregels
 
3.2.1 Algemeen
Op de voor "Wonen" aangewezen gronden mogen ter plaatse van de aanduiding "gestapeld" uitsluitend gestapelde woningen worden gebouwd, met dien verstande dat het maximaal aantal gestapelde woningen 10 bedraagt.
 
3.2.2 Regels met betrekking tot het bouwvlak
  1. De woningen worden uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak gebouwd;
  2. De goothoogte mag niet meer bedragen dan de aangegeven goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte';
  3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte';
  4. Gebouwen mogen plat of met een kap worden afgedekt, met dien verstande dat bij het toepassen van een kap de hellingshoek tenminste 30 graden maar niet meer dan 45 graden bedraagt;
  5. Ondergronds bouwen is in het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage" toegestaan tot en met een maximale diepte van 2,65 meter.